วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555


(Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
อาเซียน10ประเทศ

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาว เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน


>>>...คำศัพท์อาเซียน...<<<


1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  : ASEAN Security Community – ASC
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ASEAN Economic Community – AEC
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC
4. National Costumes of ASEAN Member States :  ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียน

5. ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

6. ASEAN Motto : คำขวัญอาเซียน

7. One Vision, One Identity, One Community :
หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม
8. ASEAN Secretary-General : เลขาธิการอาเซียน
9. The ASEAN Declaration : ปฏิญญาอาเซียน
10. ASEAN University Network : เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

เพลงอาเซียนร่วมใจ>>>http://www.youtube.com/watch?v=GTYm638j7No 

*แหล่งอ้างอิงคำศัพท์
http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21